Inleiding
Samenstelling
Vergaderschema
Agenda
Dossier
Linken
Contact

Home

 

                                                                                                            

       (Platform Ondersteuning Participatie - Gemeente Bladel)

     Geachte heer/mevrouw,

    Hierbij nodig ik u, namens voorzitter dhr. H van den Bossche, uit voor de  
    vergadering van het Platform Ondersteuning en Participatie, op 8 oktober a.s.
    van 15:30 uur tot 17.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Bladel.

    1. Opening.

    2. Verslag 9-7-2019.

    3. In en uitgaande post.

    4. Mededelingen,

  • Abonnementstarief WMO

  • Resultaten Armoedemonitor

  • Website IJslandse aanpak in de Kempen www.kempenbranie.nl

  • Mantelzorgwaardering.

    5. Ter advisering - Meerjarenbeleidskader jeugd 2020-2024,

  • Verordening jeugdhulp 2019

  • Evaluatie AED.

    6. Ter kennisname: Ontwerp Jaarprogramma Welzijn, maatschappelijke
    ondersteuning en zorg.

    7. Terugkoppeling NAV bijeenkomst deelname vanuit POP.

    8. Rondvraag.

    9. Sluiting.

       Met vriendelijke groet,

     Ivonne Megens.

      Wl! Welzijn De Kempen

      p/a Eikenburg 2                                                                   
      5521 HZ  Eersel.